ทำเนียบผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สคร.9 ปีงบประมาณ 2566  
     
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
กนว.สคร.9 โทร. 044212900 ต่อ 312 (หัวหน้ากลุ่ม ต่อ 303)
 
 
ชื่อ นามสกุล : นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ชื่อ นามสกุล : นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนแศรษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
               รองผู้อำนวยการ สคร.9
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
               รองผู้อำนวยการ สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 406 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 413
E-Mail : pookprempree@hotmail.com E-Mail : rattarinee@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- วิจัยกึ่งทดลอง(Quasi experimental research)
- โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- วิจัยเชิงปริมาณ
- การเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
- โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย ชื่อ นามสกุล : นางปนัดดา ไชยชมภู
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
               รองผู้อำนวยการ สคร.9
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 403 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 125
E-Mail : jbhoutan@gmail.com E-Mail : panadch@yahoo.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ระบาดวิทยา
- ระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การพัฒนาภาคีเครือข่าย
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
- การควบคุมโรคเขตเมือง
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางนันทนา แต้ประเสริฐ ชื่อ นามสกุล : นางกัลยาณี จันธิมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สคร.9
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้ากลุ่ม
โรคติดต่อเรื้อรัง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 144 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 116, 130
E-Mail : nancy.tae@gmail.com E-Mail : kul4080@yahoo.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- วิจัยเชิงปริมาณ
- การเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
- ชีวสถิติ
- การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีวสถิติ
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- เอชไอวี/ เอดส์
- วัณโรค

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางอินท์ฉัตร สุขเกษม ชื่อ นามสกุล : นางญาดา โตอุตชนม์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
               หัวหน้างานสารสนเทศและเทคโนโลยี
.
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
               หัวหน้าศูนย์สาธิตบริการ (พยาบาล)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 307 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 กนว. ต่อ 312 , กลุ่มบริหารฯ 210
E-Mail : Inchat_09@hotmail.com E-Mail : Pooky6833@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านโรคพยาธิใบไม้ตับ
- ระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- วิจัย R2R
- การเตรียมบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
- การจัดทำคู่มือ แนวทาง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์วิชาการ
- วารสารวิชาการ
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
         
 
ชื่อ นามสกุล : แพทย์หญิงนันท์นภัส ประดุจเดชา ชื่อ นามสกุล : ภญ.ดวงจันทร์ จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้าศูนย์สาธิตบริการ (แพทย์)
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
               หัวหน้างานเภสัชกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 307 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 116, 130
E-Mail : E-Mail : doungjun2005@yahoo.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- แพทย์

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
- วัคซีน
- งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ ชื่อ นามสกุล : นายวิเศษ วริศรางกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สคร.9
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 321 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 114
E-Mail : Bunditddc5@hotmail.com E-Mail : naipo492@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
1.ระเบียบวิธีวิจัย 2.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3.การวิจัยประเมินผล 4.การประเมินนโยบาย/มาตรการ
5.ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 6.การตรวจราชการ
7.แผนบูรณาการ Area based กับเขตสุขภาพ 8.แผนปฏิรูปเขตสุขภาพ
9.ยุทธศาสตร์การจัดการระบบงบประมาณ 10.การจัดการสุขภาพของอปท.
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- สุขาภิบาลทั่วไป-อนามัยสิ่งแวดล้อม
- การตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรรมควบคุมโรคติดเชื้อทางอากาศ
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์ ชื่อ นามสกุล : นายเสวียน คำหอม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาองค์กร
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
               หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 418, 419 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 121 , 140
E-Mail : yanyongtong@gmail.com E-Mail : Labdpc5@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
-
บริหารทั่วไป
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- Lab
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางจันทกานต์ วลัยเสถียร ชื่อ นามสกุล : นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้ากลุ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง
               หัวหน้างานกฏหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : งานควบคุมโรคเขตเมือง สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 305 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 125
E-Mail : jantakarnvalaisathien@yahoo.com E-Mail : t_prompunjai@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ : Coach นวัตกรรม
- การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
- การบริหารจัดการตัวชี้วัด
- ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- การพัฒนานวัตกรรม, กระบวนการ Design Thinking
- การ Coaching
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- วิจัยเชิงคุณภาพ
- วิจัยทางสังคม
- วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
         
 
ชื่อ นามสกุล : นายปราณ สุกุมลนันทน์ ชื่อ นามสกุล : นางสาวนที ชาวนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
               หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ สคร.9
.
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
               หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์

               หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ
สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-811537 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 120
E-Mail: narp_academy@hotmail.com E-Mail : nathee_890@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ระบาดวิทยา
- วิจัยเชิงปฏิบัติการ
- โรคติดต่อนำโดยแมลง

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- กีฏวิทยา
- สารเคมีกำจัดแมลง
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางสุนันทา พันขุนคีรี ชื่อ นามสกุล : นาวสาวนันท์นภัส สุขใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
               หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ สคร.9
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : - เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 312
E-Mail : punkunkeeree@yahoo.com E-Mail : fonitdpc5@yahoo.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
- กีฏวิทยา
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- งานวิจัย R2R
- พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (PMQA)
- พัฒนาผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (IT)
- การจัดการความรู้ (KM)
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางลักลีน วรรณประพันธ์ ชื่อ นามสกุล : นายสุเมธ บุตรดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
               หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ
.
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
               หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม
               จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคติดต่อ สคร.9
.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม
จังหวัดสุรินทร์
สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 116 , 130 เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : lukleen@yahoo.com E-Mail : meth_29@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
     
 
ชื่อ นามสกุล : นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร ชื่อ นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 116 , 130 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 312
E-Mail : ph_academics@hotmail.com E-Mail : sirirat.seekhuntod@gmail.com
ความสนใจ/ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- Occupational and Environmental diseases, Ergonomics
- Food and Water-borne diseases
- Poisonous mushrooms
- Helminths infection
- Road traffic injury
- Epidemiology Methods, Systematic review and Meta-analyses
- Mathematical forecasts, GIS

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- อณูชีววิทยา อณูพยาธิวิทยา
- วิจัยเชิงปริมาณ
- การเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
- การจัดทำคู่มือ แนวทาง หลักสูตร
- การจัดทำ R2R
- ด้านการบริหารจัดทำวารสารทางวิชาการ
>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางสาวพัชรภร คอนจำนงค์ ชื่อ นามสกุล : นางปาริชาติ จิตกลาง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคติดต่อ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 130 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 115
E-Mail : papart2011@gmail.com E-Mail : Nookwang3031@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
- โรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- โรคหลอดเลือดสมอง


>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นางสาวกรรณิกา บัวทะเล ชื่อ นามสกุล : นายวศิน เทพเนาว์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 312 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 120
E-Mail : Kannika_buatale@hotmail.com E-Mail : newsupermulan@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ : Coach นวัตกรรม
- ด้านการจัดทำนวัตกรรม, กระบวนการ Design Thinking, Coach นวัตกรรม
- งานวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
- การจัดทำคู่มือ แนวทาง หลักสูตร
- การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work instruction : WI)

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
- กีฏวิทยา
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นายศรเพชร มหามาตย์ ชื่อ นามสกุล : นายมนัสพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-513946 เบอร์โทรศัพท์ : 044-811537
E-Mail : pao_lo2002@yahoo.com E-Mail : nayhlo@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- โรคไข้มาลาเรีย
- นวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- สุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- วิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ
- สุขภาพภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
         
 
ชื่อ นามสกุล : นายภัทร สว่างดี ชื่อ นามสกุล : นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้างานการเงิน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มบริหารทั่วไป สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 309 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 219
E-Mail : p_net68@hotmail.com E-Mail : toom_tuk_toon@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การบริหารแผนงานและงบประมาณ
- แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote sensing)

>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- งระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


>> ประสบการณ์และผลงานวิชาการ
 
   
 
ชื่อ นามสกุล : นายประวิทย์ ลายจันทึก ชื่อ นามสกุล : นายอนุพงศ์ สุขใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 418 , 419 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 312
E-Mail : velkyrie@hotmail.com E-Mail : sanupongia@gmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network)
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- การใช้เครื่องมือ PCR, Real time PCR, LAMP, RPA, strip test (PCR-NALFIA)
- การใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS รวมไปถึง experiment design
- การใช้โปรแกรมทาง DNA sequencing (MEGA, bioedit software)
         
 
ชื่อ นามสกุล : นางสาวกาญจนา ชัยวรรณ ชื่อ นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ ปรีการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
สคร.9
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สคร.9
เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 117 , 144 เบอร์โทรศัพท์ : 044-212900 ต่อ 117 , 144
E-Mail : kanhana1188@gmail.com E-Mail : Jutatip-jp@hotmail.com
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ :
- ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
         
       
 
   
   
   
Homepage คู่มือ คู่มือ คู่มือ5ระบบ5มิติ วารสาร สคร.5 Download